Small_Supergraphic

LEVERINGS-
BETINGELSER

LEVERINGS-
BETNGELSER 

1.BESTEMMELSER

1.1 Grundlæggende følges bestemmelser i ABR18 – Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand.

2. OPGAVE

 2.1 Før opstart af opgave skal der indgås en skriftlig aftale om arbejdsomfang, herunder opgavens art, tidsramme og økonomi. Aftalen kan indgås som fast rammeaftale.

2.2 Ved arbejde iht. standarder og normer gælder følgende ift. revisioner og udgivelsesdatoer:

2.2.1 Hvis dokumentversion er defineret med udgavenummer eller årstal der udgået, udføres arbejdet iht. nyeste version eller afløsende standard.

2.2.2. Hvis dokumentversion eller standardversion eller udgivelsesår ikke er beskrevet, udføres arbejdet iht. nyeste version.

2.3 Overholdelse af holdetider / nedkøling af svejsninger inden NDT-kontrollen udføres er kundens eget ansvar såfremt Eniso udelukkende er blevet rekvireret til NDT/Svejsekontrol. Dersom Eniso er rekvireret som planlægger eller rådgiver på en opgave hvor dette er relevant, bærer de ansvaret.

2.4 Forgæves fremmøde, aflysning og vejrlig.

2.4.1 Ved forgæves fremmøde, faktureres mobilisering samt medgået tid, dog minimum 4 timer iht. oprindelig aftale.

2.4.2 Ved aflysning mindre end 12 timer før aftalt opstart af opgaven faktureres opgaven som aftalt.

2.4.3 Alle opgaver faktureres med min. 2 timer + mobiliseringsomkostninger.

2.4.4 Ved vejrlig, herunder kraftig nedbør og blæst, kan arbejdet normalt ikke udføres uden beskyttende foranstaltninger. Disse foranstaltninger er kundens ansvar såfremt de ønsker at gennemføre prøvningen.

2.5 Ved udførsel af VT, MT eller PT til kontrol af rørsvejsninger, udføres kontrollen som udgangspunkt kun på den udvendige tilgængelige overflade med mindre andet er specificeret af rekvirent.

3. EJENDOMSRET & OPHAVSRET

 3.1 Rapporter, notater og andre skrivelser udarbejdet af Eniso Nordic ApS må kun offentliggøres i sin helhed inklusiv referencer og sporbarhed. Citater kan dog bruges efter skriftlig aftaler herom.

4. ANSVAR

 4.1 Eniso Nordic ApS kan gøres ansvarlig, såfremt det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelser fra Eniso’s side. Dog kan ansvaret for skaden aldrig overstige 3 gange Eniso Nordics vederlag for den pågældende opgave og max. 5.000.000dkk. Ønskes et øget dækningsområde skal dette aftales før opstart af projektet.

4.2 Eniso Nordic ApS hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab resulteret af sine aktiviteter.

4.3 Eniso Nordic har intet ansvar for fejl, som indtræffer ifm. anvendelse af udtalelser fra Eniso Nordic ApS, for hvilket det er anført at disse hviler på skønsmæssig vurdering.

4.4 Eniso Nordic ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader, som ikke skriftligt er gjort gældende inden for 3 år efter udførslen.

5. KLAGER

 5.1 Klager skal fremsendes på mail til info@eniso.dk senest 1 måned efter kunden er blevet opmærksom på en mulig afvigelse. Vi registrerer klagen og bekræfter til modtagelse til afsender og informerer om videre forløb. Vi indsamler relevant information og dokumentation og indhenter ved behov upartisk 3. parts vurdering. Vi informerer løbene om resultater og fremdrift. Al information vedrørende sagen vil være skriftlig.

6. FORTROLIGHED

 6.1 Eniso Nordic ApS håndterer al indhentet eller tilvejebragt information ifm. alle opgaver fortroligt og deler ikke dette med andre end den direkte rekvirent, med mindre andet er skriftligt aftalt.

7. TVISTER

 7.1 Enhver tvist udspringende af eller med relation til den konkrete opgave, der ikke kan løses ved forhandling, afgøres på grundlag af dansk ret.

8. AKREDITERING & CERTIFICERING

 8.1 Eniso Nordic er akkrediteret iht. IEC/ISO 17025:2017 af DANAK med registreringsnummer 599. Eniso Nordic ApS udfører akkrediteret prøvning af svejsninger med følgende NDT – metoder:

− VT - Visuel kontrol inkl. endoskopi

− MT - Magnetpulverprøvning

− PT - Penetrantprøvning

− UT - Ultralydsprøvning

− RT - Radiografiprøvning

− LT - Lækageprøvning.

9. FORSIKRING

 9.1 Eniso Nordic ApS er forsikret for sit professionelle ansvar op til 5.000.000dkk gennem TopDanmark inden for ovenstående arbejdsområder.

Ved projektspecifikt ønske om øget dækningsbeløb, skal det aftales skriftligt inden opstart.

Logo_footer

ALL RIGHTS RESERVED ENISO NORDIC APS

ALL RIGHTS RESERVED ENISO NORDIC APS